Kişisel Veriler Politikası

A. KAPSAM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin işlenmesine yönelik

kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup HPC BİLGİ TEKNOLOJİSİ YAZILIM DONANIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

B. TANIMLAR

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel,

ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut

bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir

kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm

hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer

inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve

genetik verilerdir.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rıza.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale

getirilmesi.

Kişisel veri envanteri: Şirketin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel

verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla

ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için

gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel

verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak

detaylandırdığı envanterdir.

Kişisel verileri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,

devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler

üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt

sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya

tüzel kişi

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu (“KVKK”):

İşbu Politikaya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı

Kanun

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu

Politikada yapılacak olan değişiklikler Şirket’in kurumsal Internet sitesinden takip edilebileceği gibi,

işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.

1 AMAÇ

Şirket, ürün ve hizmetlerini sunma faaliyetini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz

ilerleyebilmesini sağlamak adına, sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel

verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu Politikanın amacı, Şirket’in yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel veriler ile ilgili sistemler

konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda

şeffaflık sağlamaktır.

Bu bağlamda Şirket, KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri

sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu

Politikada detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

2 KİŞİSEL VERİ

2.1 Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

Şirket, KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme

Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak

kişisel veri işlemektedir:

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

· Doğru ve gerektiğinde güncel olma

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

2.2. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları, Aktarımı, Toplama Kanalları,

Saklama Süreleri ve Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”

başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri

sorumlusu sıfatıyla Şirket bünyesinde işlenen kişisel veriler hakkındaki Aydınlatma Metni internet

sitemizdeki https://hpc-tech.com/ linki üzerinde genel yer almaktadır.

3 KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

3.1 Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari Tedbirler

3.1.1 Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

Şirket, işlemekte olduğu kişisel verilere dair risk ve tehditleri belirlemek için sahip olduğu “Kişisel Veri

Envanteri”nden yararlanır. Bu envanter içerisinde kişisel verilerin işlendiği süreçler Şirket tarafından

güncel tutulacaktır.

Şirket söz konusu riskleri belirlerken, işlemekte olduğu kişisel verilerin özel nitelikli olup olmadığı,

gerektirdiği gizlilik seviyesi ve ortaya çıkabilecek bir güvenlik ihlali sonucunda potansiyel zararın ne

olacağını belirler.

3.1.2 Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları

Şirket, çalışanlarını kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik ile ilgili olarak eğitimlere tabi tutar ve

konu ile ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması veya paylaşılması en sık görülen ihlallerden birini

teşkil etmektedir. Bu tip ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla Şirket tarafından;

· Kişisel veriler ile çalışan herkese bu konuda farkındalık eğitimleri verilir.

· Kişisel verilere ilişkin rol ve sorumluluklar, çalışanların iş tanımında açıkça belirlenir.

· Kişisel veriler ile ilgili olarak “yasaklanmadıkça her şey serbesttir” değil, “izin verilmedikçe

her şey yasaktır” prensibi ile hareket edilmesi sağlanır.

· Çalışanların işbu Politika ve sair diğer politika ve prosedürlere uymaları sağlanır, uymama

durumunda disiplin süreçleri devreye alınır.

3.1.3 Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması

Kanun ve sair mevzuatta öngörülen “kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma”, “amacın

gerektirdiği süre kadar muhafaza etme” gibi şartların yerine getirilebilmesi için Şirket;

· Uhdesinde bulunan kişisel verileri düzenli olarak tarayarak herhangi bir amaca hizmet etmeyen

ve güncel olmayan verilerden gerekli olanları günceller, geri kalanını siler, yok eder ya da

anonim hale getirir.

· İhtiyaç olmasına rağmen sık erişim gerektirmeyen kişisel verilerin daha güvenli ortamlarda

muhafazası sağlanır.

· Yetkilendirmeler kontrol edilerek kişisel verilere sadece görmesi gereken pozisyonlarda çalışan

kişilerin erişebilmesi sağlanır.

· Silme, yok etme ve anonimleştirme ile ilgili her türlü politika ve prosedürün güncel tutulması

sağlanır ve bunlar sistemli olarak uygulanır.

3.1.4 Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi

Şirket, bilgi teknolojileri ile ilgili hizmet alımlarında sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi

güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket

ettiklerinden emin olur ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye alır.

Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Şirket’in talimatları doğrultusunda, Şirket

ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

Veri işleyenler süresiz sır saklama yükümlülüğü altında tutulur.

Herhangi bir veri ihlali durumunda, durum derhal Şirket’e bildirilir ve bu durum sözleşmesel olarak da

kayıt altına alınır. Şirket, bu tip veri ihlallerini mevzuat gereği olarak veri sahibi ilgililer ile Kurula

bildirecektir.

Şirket ile veri işleyenler arasında akdedilecek sözleşmelerde, sözleşmenin niteliksel olarak elverdiği

ölçüde ayrı bir madde olarak veri işleyene aktarılan veri kategorileri ve türleri belirtilir.

Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla veri işleyenin kişisel verini içeren sistemleri üzerinde gerekli

denetimleri yapar veya yaptırır, denetim sonucunda ortaya çıkan raporları ve hizmet sağlayıcıyı yerinde

inceleyebilir. Bu durum sözleşme içerisinde de karşılıklı olarak mutabakata bağlanır.

3.2 Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler

3.2.1 Siber Güvenliğin Sağlanması

Şirket, siber güvenlik amacıyla gerekli yazılımları geliştirir ve gerekmesi halinde hizmet ve ürün alımı

yapar.

Şirket, hâlihazırda sahip olduğu ürünleri düzenli olarak tarayarak gerekmeyen ve güncelliğini yitirmiş

olan ürünlerin yüklü oldukları cihazlardan kaldırılmasını sağlar, halen gerekenlerin ise güncelliğini

düzenli olarak kontrol eder ve güncel olduklarından emin olur. Şirket gerekli görmesi halinde yama

yönetimi ile ilgili geliştirmeler yapar ya da ürün satın alır.

Kişisel veri içerir sistemlerine erişimin kontrollü olarak sağlanması amacıyla Şirket, erişim ve yetki

yönetimini güncel tutar ve güvenli şifre kullanımı konusunda çalışanlarını bilgilendirir. Şirket bu amaçla

bir “erişim ve yetki kontrol matrisi” ve erişime dair politika ve prosedürler oluşturur.

Şirket, şifre yönetimi ile ilgili olarak gerekli geliştirmeleri yapar ya da ürün satın alır. Bu amaçla belli

sayıdan fazla şifre giriş denemesinin önlenmesi, düzenli olarak parola değiştirilmesinin sağlanması,

parolaların güvenliğini yüksek seviyede tutacak karmaşıklıkta seçildiğinden emin olunması, iş akdine

son verdiği çalışanların yetkilerinin zaman kaybetmeksizin kaldırılmasının sağlanması gibi konularda

gerekli tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder.

Şirket, ağları ve bilgisayarları düzenli olarak tarayarak tehlikeleri tespit eden antivirüs türevi

yazılımların kullanıldığından emin olmak ve bunların güncelliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Kişisel veri temininde Şirket ağı dışında kalan Internet sitelerinden yararlanıldığı durumlarda, söz

konusu siteler ile bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirildiğinden emin olunması

gerekmektedir.

3.2.2 Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

Kişisel veri güvenliğinin takibi amacıyla Şirket;

· Ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrolünü sağlar.

· Ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi amacıyla

gerekli tedbirleri alır.

· Log yönetimi yapar.

· Güvenliğe dair ihlallerin hızlı bir şekilde raporlanması için çalışanların bilinçlendirilmesini

sağlar ve buna dair bir “raporlama prosedürü” oluşturur. Bu raporlar sistem tarafından otomatik

olarak oluşturulabilir ve sistem yöneticisi tarafından gerektiğinde ilgili birime konsolide

edilerek sunulabilir.

· Kişisel verilerin sistemsel olarak güvenliğinin sağlanmasına dair her türlü raporlama aracının

düzenli kontrolü ve uyarıların dikkate alınmasını sağlar.

· Düzenli olarak zafiyet taramaları ile sızma testi yapar veya yaptırır.

· Herhangi bir siber saldırı durumunda delillerin eksiksiz toplandığından ve güvenli bir şekilde

saklandığından emin olur.

3.2.3 Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, kişisel verileri fiziksel ve mantıksal olarak tutmakta olduğu Genel Müdürlük, Arşiv, şubeler ve

diğer yerlerde gerekli iç ve dış fiziksel güvenlik önlemlerini alır.

Şirket, bu önlemler kapsamında kişisel veri bulunduran yapıların deprem, yangın, sel gibi afetlere karşı

korunmasını sağlar. Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerin güvenliği açısından, bunların bulunduğu

yerlere giriş çıkışların kontrollü yapılması, ayrıca bu tip kişisel verileri işleyen çalışanların

bilinçlendirilerek olası kayıp ve çalınma durumlarının önüne geçilmesini sağlar.

Şirket, kişisel veri ihlallerinin büyük bir kısmının kişisel veri içeren cihazların çalınması veya

kaybolması sonucunda gerçekleştiğinin bilinciyle hareket eder ve bu durumun en aza indirgenmesi

amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler kapsamında erişim kontrolü yetkilendirmesi ve şifreleme

yöntemleri gibi yollara başvurulabilir.

Şirket, şifreleme yöntemlerini kullanıyor olduğu durumlarda uluslararası kabul görmüş çözümlerden

yararlanır ve asimetrik şifreleme yöntemlerinden yararlanılan durumlarda anahtar yönetimi süreçleri

açısından gerekli tedbirleri alır.

3.2.4 Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı

Şirket, BT sistemlerine yönelik tedarik, geliştirme ve bakım hizmetleri alımında güvenlik faktörünü ön

planda tutmaya özen gösterir. Bu amaçla Şirket;

· Uygulama sistemleri üzerinden yapılacak olan kişisel veri girişlerinde, girilen kişisel verilerin

veri bütünlüğünü bozmayacak şekilde çalıştığından emin olacak kontrol mekanizmalarının

bulunduğundan emin olur.

· Kişisel veri içermekte olan, ancak bakım, arıza vb. bir nedenle tedarikçi 3. Kişi firmaya gidecek

olan cihazların veri saklama ortamlarının gönderilmemesi sağlar, dışarıdan bir tedarikçi firma

personeli Şirket’e gelmiş ise kurum dışına veri çıkmaması amacıyla gerekli önlemlerin

alındığından emin olur.

3.2.5 Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

Şirket, uhdesindeki kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bunların yedeğini ya da yedeklerini

tutar.

Şirket, dosyaları şifreleyerek fidye talep eden kötü amaçlı yazılımlara (ransomware) yönelik veri

yedekleme stratejileri geliştirir ve gerekli önlemleri alır.

Şirket, yedeklenen kişisel verilere sadece sistem yöneticisinin erişebildiğinden emin olur ve bu yedekleri

ağ dışında saklar.

Şirket, söz konusu yedeklerin fiziksel güvenliklerine yönelik gerekli tedbirleri alır.

4 ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

4.1. Genel

Kullanılmakta olan Internet tarayıcısı aracılığı ile Internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların

cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, Internet siteleri bu çerezler

vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak

farklılaşmaktadır.

Bu çerezler, Şirket tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı

zamanda Şirket tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri

teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir.

Ayrıca, Şirket sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik

politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Şirket’e ait olmamaktadır ve

bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması

önerilmektedir.

4.2. Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta

toplanmaktadır:

i. Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen

bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan

çerezlerdir ve Şirket. Internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için

gereklidir.

 Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların

ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi

toplayan çerezlerdir ve Şirket Internet sitesinin performansını arttırma amacıyla

kullanılmaktadır.

iii. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan

seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Şirket Internet sitesi kapsamında

kullanıcılara gelişmiş Internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

iv. Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve Şirket

Internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak

sağlamaktadır.

4.3. Çerezlerin Kullanım Amaçları

Şirket tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

i. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Şirket, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması

amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları

tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

ii. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Şirket, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı

özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini

hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

iii. Performansa yönelik kullanımlar: Şirket, sistemlerinin performansının artırılması ve

ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını

değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

iv. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden

kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu

reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

4.4. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar

bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip

ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde

Şirket, sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili

hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

4.5. Web Sitesinde Bulunan Bilgi ve Materyal

Şirket web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları,

Şirket’e aittir. Şirket web sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve

materyale dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve sair mülkiyet hakları Şirket’te saklıdır.

5 YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

İşbu Politika, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politika, olağan

olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik

standarttaki değişme, Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme

kararları doğrultusunda Şirket bu Politikayı gözden geçirme ve gerekli durumlarda politikayı

güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir politika oluşturma hakkını saklı tutar. Politikanın

yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetim Kurulu’na aittir.